ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH ISLAM - PART 3

03.Terwujudnya Akad KhilafahKhilafah adalah akad yang didirikan atas dasar kerelaandan pilihan, kerana merupakan bai'at untuk taat kepada seorang yang mempunyai hak ditaati dalam kekuasaan. Maka dalam hal ini harus adakerelaan dari pihak yang dibai'at untuk memegang tampuk kekuasaan dankerelaan pihak yang membai'atnya. Oleh kerana itu, apabila seseorang tidak bersedia menjadi khalifah dan menolak jawatan khalifah, maka ia tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk menerimanya tetapi harus dicari orang untuk menduduki jawatan tersebut.Demikian pula tidakboleh mengambil bai'at dari kaum muslimin dengan kekerasan dan pemaksaan, kerana dalam keadaan demikian akad yang dilakukan dianggap tidak sah sebab khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan sebagaimana halnya pada akad-akad umumnya.Ketika pelaksanaan akad bai'at telah sempurna dilaksanakan oleh orang-orang yang memenuhi syarat untuk membai'at,maka sahlah akat bai'at itu.Dalam hal ini orang yang dibai'at telah menjadi Waliyul Amri, pemegang tampuk kekuasaan yang harus ditaati.Status bai'at yang diberikan kepadanya setelah itu menjadi bai'at taat, bukan lagi bai'at untuk akad khilafah. Pada saat itu dia boleh memaksa orang-orang yang belum berbai'at untuk berbai'at kepadanya,kerana pemaksaan tersebut adalah untuk mentaatinya dan secara syar'i(mengikut peraturan Islam) hal ini hukumnya wajib. Pemaksaan bai'attersebut bukan untuk akad bai'at mewujudkan khilafah sehingga boleh dinyatakan tidak sah apabila di dalamnya ada unsur paksaan. Atas dasar itu bai'at pada tahap awal merupakan suatu akad yang hanya boleh dikatakan sah apabila terdapat kerelaan dan pilihan dari keduapihak. Adapun setelah dilaksanakan akad bai'at perlantikan khalifah,hal itu berubah menjadi ketaatan, iaitu kesediaan melaksanakan perintah khalifah dan untuk ini boleh ada pelaksanaan dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT.Oleh kerana khilafah merupakan suatu akad, maka tidakakan sempurna tanpa adanya Akid, iaitu pihak pertama yangmenginginkan akad. Sebagaimana dalam bidang kehakiman (qada),seseorang tidak sah menjadi Qadi kecuali setelah pihak yang berkuasamenyerahkan jawatan tersebut kepadanya. Demikian pula dalam masalahpemerintahan, seorang Amir tidak sah kecuali setelah jawatan tersebutdiserahkan kepadanya oleh pihak berkuasa menyerahkan kekuasaan dalamhal ini. Dalam hal khilafah, seseorang tidak akan menjadi khalifahtanpa ada yang melantiknya.Jelaslah bahawa seseorang tidak akanmenjadi khalifah sekiranya kaum muslimin sebagai pihak yang memilikikekuasaan tidak menyerahkan jawatan tersebut kepadanya. Dia akanmemiliki kekuasaan pemerintahan hanya jika perlaksanaan akad khilafahkepadanya berjalan secara sempurna. Akad ini tidak akan terlaksanatanpa adanya dua pihak yang berakad. Pihak pertama adalah orang yangmencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jawatan khilafah.Pihak kedua adalah kaum muslimin yang telah rela sepenuhnya kepadapihak pertama untuk menjadi khalifah mereka.Oleh kerana itu, dalamhal perlantikan khalifah harus ada bai'at (sumpah ketaatan kepadakhalifah) dari kaum muslimin.Dengan demikian, jika ada seseorang merebut kekuasaan danberhasil mengambil alih pemerintahan, maka dia tidak secara automatikmenjadi khalifah, sekalipun telah mengisytiharkan diri sebagaikhalifah kaum muslimin, kerana dia tidak diangkat oleh kaum muslimin.Seandainya orang itu mampu mengambil bai'at dari kaum muslimin dengancara paksa atau tekanan tidak dianggap sah dan tidak dapat mewujudkanakad khilafah kerana khilafah adalah akad yang dibangun atas dasarkerelaan dan pilihan, yang tidak akan sempurna apabilaperlaksanaannya terdapat unsur paksaan dan tekanan.Walhasil, akad khilafah hanya akan terwujud dengan bai'at yang dibangun atas dasarkerelaan dan pilihan.Namun sekiranya orang yang merebut kekuasaan itu dapatmeyakinkan kaum muslimin bahawa kemaslahatan (kepentingan) merekaakan terwujud dengan berbai'at kepadanya, juga bahawa tegaknya hukumsyara' telah mengharuskan mereka berbai'at kepadanya dan mereka punmahu menerimanya dengan rela lalu membai'atnya dengan penuh kerelaan dan kebebasan memilih, maka jadilah ia seorang khalifah yang sahsemenjak bai'at yang penuh kerelaan dan kebebasan memilihdilaksanakan, walaupun pada awalnya ia memilih kekuasaan dengan carapaksa. Maka yang menjadi syarat ialah terwujudnya bai'at dengankerelaan dan kebebasan walaupun orang yang dibai'at tersebut telahmenjadi seorang penguasa/pemerintah ataupun belum.Adapun orang-orang yang bai'atnya telah mencukupisehingga khilafah terwujud dengan sah, dapat difahami dari apa yangterjadi pada pembai'atan Khulafaur Rasyidin (iaitu Sayyidina AbuBakar, Umar, Utsman dan Ali) dan ijma' para sahabat. Pembai'atan AbuBakar As-Siddiq cukup dilakukan oleh ahlil halli wal aqli darikalangan kaum muslimin yang berada di Madinah sahaja. Kaum musliminyang berada di Makkah mahupun seluruh jazirah Arab, tidak dimintapendapatnya bahkan mereka tidak ditanya. Demikian pula halnya padapembai'atan Umar bin Khattab. Sedangkan pada pembai'atan Utsman,Abdur Rahman bin `Auf ternyata mengambil pendapat seluruh kaummuslimin di Madinah, dan tidak membatasi pendapat hanya dari ahlilhalli wal aqdi, sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar ketikamencalonkan Umar. Pada masa Ali bin Abi Talib, pembai'atan cukupdilakukan oleh majoriti penduduk Madinah dan penduduk Kufah.Beliaulah satu-satunya orang yang dibai'at.Bai'atnya dianggap sah termasuklah dalam pandangan orang-orang yang menentang danmemeranginya sebab terbukti mereka tidak membai'at orang lain dantidak menyangkal pembai'atannya. Mereka hanya menuntut keadilan atastumpahnya darah `Utsman. Maka status mereka dihukum sebagai bughat(pemberointak) yang menentang khalifah mengenai suatu persoalan.Khalifah hendaknya menjelaskan persoalan tersebut kepada mereka danmemerangi mereka. Namun terbukti pada ketika itu mereka tidakmembentuk khilafah yang lain.Dari semua yang terjadi iaitu pembai'atan khalifah olehmajoriti penduduk ibukota saja tanpa penyertaan penduduk daerah-semuanya didengar dan disaksikan oleh para sahabat. Tidak ada seorangpun dari mereka yang menentang dan mengingkari tindakan mencukupkanpembai'atan dari majoriti penduduk Madinah.Dengan demikian, hal itu menjadi ijma' sahabat(kesepakatan para sahabat) bahawa akad khilafah dapat diwujudkan olehorang-orang yang mewakili kaum muslimin dalam hal pemerintahan sebabahlul halli wal aqdi dan sebahagian besar penduduk Madinah pada waktuitu dianggap mewakili majoriti umat tentang pemerintahan di seluruhwilayah daulah Islamiyah (negara Islam).Atas dasar ini khilafah dapat terwujud dengan sah jikapembai'atannya dilaksanakan oleh majoriti wakil umat yang mewakilisebahagian besar umat Islam yang berada dalam wilayah ketaatan kepadakhalifah sebelumnya, di mana akan dilangsungkan pemilihanpenggantinya sebagaimana yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin(keempat-empat khalifah selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW). Adapunsetelah bai'at perlantikan (in'iqad) terlaksana, maka bai'at yangdilakukan oleh selain para wakil tersebut adalah bai'atut ta'at iaitubai'at untuk melaksanakan perintah khalifah, jadi bukan bai'at untukmelantik khalifah.Kaedah ini berlaku ketika seorang khalifah meninggaldunia atau diberhentikan dan hendak dilantik seorang khalifah lainsebagai penggantinya.Adapun dalam keadaan vakum di mana kaummuslimin diwajibkan melantik seorang khalifah untuk melaksanakanhukum-hukum syara' dan mengembang dakwah Islam ke seluruh duniasebagaimana keadaan sejak runtuhnya khilafah Islam di Istanbul padatahun 1343 H, bertepatan dengan tahun 1924 M sehingga ke hari ini,maka setiap negeri dari seluruh dunia Islam berhak membai'at seorangkhalifah dan melaksanakan aqad perlantikan (in'iqad) khilafah. Namun apabila salah satu negeri Islam tertentu telah membai'at seorangkhalifah dan sah aqad in'iqadnya, maka seluruh kaum muslimin wajibberbai'at kepadanya sebagai bai'at taat, iaitu bai'at ketundukan,setelah khilafah terwujud dengan pembai'atan penduduk negeri itu.Dalam hal ini tidak dibezakan, adakah negeri tersebut adalah negeriyang besar seperti Mesir, Turki, Indonesia ataupun negeri kecilseperti Albania, Cameron, atau Lebanon.


Yang penting negeri itu memenuhi empat syarat iaitu:


1) Kekuasaan negeri itu haruslah mandiri, hanya bergantung kepadakaum muslimin sahaja dan bukan kepada salah satu negara kafir atu dibawah pengaruh orang-orang kafir.


2) Keamanan bagi kaum muslimin di negeri itu adalah keamanan Islambukan keamanan kufur, ertinya pemeliharaan keamanan mereka darigangguan luar dan dalam negeri, berasal dari kekuatan kaum musliminsebagai suatu kekuatan Islam semata.

3) Negeri tersebut segera menerapkan Islam secara serentak danmenyeluruh dan segera mengembang dakwah Islam.


4) Khalifah yang dibai'at harus memenuhi syarat-syarat in'iqad meskipuun tidak memenuhi syarat afdaliyah (keutamaan), kerana yang menjadi ikutan adalah syarat-syarat in'iqad.Maka apabila negeri itu telah memenuhi empat syarattersebut beerti khilafah telah terwujud dengan terlaksananya bai'atdi negeri itu kepada khalifah, walupun negeri itu tidak mewakili majoriti ahlil halli wal aqdi bagi sebahagian besar umat Islam sebabmendirikan khilafah adalah fardu kifayah. Bagi yang menjalankan farduitu dalam bentuk yang benar beerti telah berhasil melaksanakansesuatu yang difardukan. Adapun persyaratan majoriti ahlil halli walaqdi itu berlaku manakala khilafah telah ada dan hendak dilantikkhalifah baru sebagai pengganti khalifah sebelumnya yang meninggalatau diberhentikan.Namun apabila benar-benar tidak wujudnya khilafah danbaru hendak ditegakkan, maka dengan sekadar terwujudnya khilafah yangsesuai dengan ketentuan syara' beerti khilafah telah terwujud,siapapun yang menjadi khalifahnya asal memenuhi syarat-syaratin'iqad, dan berapa pun jumlah orang yang berbai'at kepadanya sebabdalam keadaan seperti di atas, yang menjadi permasalahan adalahmelaksanakan suatu kewajipan yang tidak tidak dijalankan oleh kaummuslimin dalam tempoh lebih dari tiga hari.Kelalaian mereka ini samasaja dengan membuang hak untuk memilih orang yang mereka kehendaki.Maka cukuplah apabila ada sebahagian orang yang dapat melaksanakanfardu dalam perlantikan khilafah tersebut.Jika khilafah telah tertegak di suatu negeri dan khalifahtelah dilantik, maka kaum muslimin di seluruh dunia wajib untukbergabung di bawah panji khilafah dan berbai'at kepada khalifah.Sekiranya tidak, semuanya akan berdosa di sisi Allah SWT. Dalam halini khalifah harus mengajak mereka agar berbai'at kepadanya.Sekiranyamereka tetap enggan, maka mereka dapat dianggap sebagai bughat(pemberontak) dan khalifah wajib memerangi mereka sehingga merekatunduk dan mentaatinya.Jika terjadi pembai'atan khalifah lain di negeri yangsama atau pun di negeri lain setelah khalifah yang pertama dibai'atsecara syar'i dan telah memenuhi empat persyaratan tersebut, makawajib bagi kaum muslimin memerangi khalifah yang kedua sehingga diaberbai'at kepada khalifah yang pertama.Hal ini berdasarkan haditsyang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash yang mengatakanbahawa dia mendengar Raulullah SAW bersabda:"(Dan) siapa asja yang telah berbai'at kepada seorang imam dan diapun telah memberikan huluran tangannya dan buah hatinya, hendaknya iamentaati imam itu selagi masih mampu. Jika ada orang lain akanmencabut kekuasaan darinya, maka penggallah lehernorang itu."Juga berdasarkan fakta bahawa yang menyatukan kaummuslimin adalah seorang khalifah di bawah bendera Islam. Maka apabilakhalifah telah dilantik, bererti terwujudlah jama'ah itu dandiharamkan keluar darinya. Ibnu Abbas RA meriwayatkan bahawaRasulullah SAW bersabda:"Siapa saja yang melihat sesuatu (yang tidak dipersetujuinya) dariAmirnya hendaknya ia bersabar kerana siapa saja yang memisahkan diridari Jama'ah sejengkal kemudian mati, maka matinya (seperti) matijahiliyah."Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda:"Siapa saja yang membenci sesuatu dari Amirnya hendaklah ia bersabarsebab siapa saja yang keluar dari sultan (khalifah) barang sejengkalkemudian mati, matinya adalah mati jahiliyah."Pengertian dua hadith ini adalah keharusan untuk selalu berada dalamjama'ah dan sultan.Orang non-muslim tidak berhak membai'at khalifah dantidak pula diwajibkan atas mereka berbai'at sebab bai'at itu adalahatas dasar Islam, Kitab Allah dan Sunnah Nabi SAW. Orang-orang bukanIslam tidak boleh turut serta dalam pemerintahan dan tidak boleh pulaikut memilih penguasa sebab mereka tidak diberi kesempatan untukmenguasai kaum muslimin dan tidak pula ada tempat bagi mereka dalam bai'at.0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR