ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

PILIHANRAYA DI SISI SYARA'

Pilihanraya Di Sisi Syara'


Ketahuilah bahawa pilihanraya itu,hukumnya MUBAH (harus) .Kerana ia merupakan proses pemilihan calon dan perlantikan seseorang.Berdasarkan kaedah syara' yang berbunyi: "Al-ashlu fil asya' al-ibahah,hatta yadullu ad-dalil 'ala at-tahrim" (Asal sesuatu benda itu hukumnya Mubah (harus), selagi mana tiada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya).
Jadi, berdasarkan kaedah syara' ini, hukum asal tentang pilihanraya itu Mubah (harus), selagimana pilihanraya tersebut tidak membawa kepada perkara-perkara yang haram. Di dalam kaedah syara' yang lain ada menyatakan bahawa,

"Al-wasilatu ilal haram muharramah" "Wasilah (perantaraan) yang pasti membawa/menjerumus kepada perbuatan haram adalah juga haram" Hakikatnya, pilihanraya itu merupakan perwakilan (wakalah). Hukum asal wakalah adalah mubah (harus). Dalil yang membolehkan wakalah diantaranya adalah: Dari jabir bin Abdillah radiyallahu'anhuma, dia berkata: Aku hendak berangkat ke Khaibar,lalu aku menemui Nabi SAW. Seraya baginda SAW bersabda: " Jika engkau menemui wakilku di Khaibar maka ambillah olehmu darinya lima belas wasaq" [HR. Abu Dawud yang menurutnya shahih].
Begitu juga, dalam Bai'atul 'Aqobah II, Rasulullah SAW meminta 12 orang sebagai wakil dari 75 orang Madinah yang menghadap beliau saat itu yang dipilih oleh mereka sendiri. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa hukum asal wakalah dalam syariat Islam adalah boleh. Wakalah yang hukum asalnya boleh tersebut akan sah apabila semua rukun-rukunnya dipenuhi. Sebaliknya, bila ada rukun yang tidak dipenuhi maka akad wakalah tersebut menjadi tidak sah, dan kerananya menjadi tidak boleh.
Rukun-rukun tersebut adalah adanya akad atau ijab qabul; dua pihak yang berakad, iaitu pihak yang mewakilkan (muwakkil) dan pihak yang mewakili (wakil); perkara yang diwakilkan; serta bentuk lafaz akad perwakilannya (shighah taukil). Semua rukun tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. Berkaitan dengan pilihanraya, bila ada muwakkil, wakil dan shighah taukil, maka yang menjadi sorotan utama adalah perkara yang diwakilkan, yakni dalam rangka untuk melakukan perlaksanaan tersebut misalnya, Apakah tujuan akad perwakilan itu dilaksanakan. Apakah perlaksanaan tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Sekiranya sesuai, maka wakalah tersebut boleh dilakukan, sebaliknya jika tidak bersesuaian dengan syariat Islam maka wakalah tersebut batil / tidak sah.
Perlu diingatkan bahawa setiap muslim yang beriman kepada Allah SWT, wajib taat kepada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan As Sunnah, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim dalam mengatur kehidupan peribadinya, masyarakat, dan negaranya kecuali dengan menggunakan syariat Allah SWT. Firman Allah SWT: Keputusan (hukum) itu hanyalah kepunyaan Allah. (TMQ. Yusuf [12]: 40). Firman Allah Swt lainnya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya . (TMQ. an-Nisa [4]: 65). Juga firman-Nya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata .
(TMQ. Al Ahzab[33]: 36).
Bagi perkara yang hukumnya belum ditetapkan secara terang dalam al-Qur'an dan As Sunnah, seorang muslim (yang berkelayakan mujtahid) dengan menggunakan segenap dan seluruh kemampuannya berijtihad untuk menggali hukum serta mengistinbatkannya untuk mengetahui hukum tentang perkara-perkara tersebut berdasarkan wahyu di samping menggunakan metod yang betul. Maka tidak harus baginya menggunakan sumber lain selain wahyu Allah (al-Qur'an dan As Sunnah) atau menggunakan metod yang tidak betul dalam menetapkan hukum. Penggunaan sumber selain daripada wahyu dalam penetapan hukum tidak akan menghasilkan kesimpulan hukum yang sesuai dengan syariat Allah. Ini bertentangan dengan perintah Allah dan bertentangan pula dengan keimanan seorang muslim kepada Allah SWT. Firman Allah SWT: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung . (TMQ. an-Nahl [16]: 116).
Begitu pula pertanyaan Rasulullah saw kepada Adi bin Hatim: Bukankah mereka (para pendeta dan rahib) telah menghalalkan yang haram buat mereka dan mengharamkan yang halal atas mereka ?Adi bin Hatim menjawab: 'Ya'. Maka Rasul saw bersabda: Itulah ibadah mereka (masyarakat ahlul kitab) kepada mereka (para rahib dan pendeta mereka). Hal itu dikatakan tatkala beliau membaca firman Allah SWT: Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah. (TMQ. at-Taubah [9]: 31).
Oleh kerana itu, penetapan hukum yang bukan bersumber dari wahyu adalah perbuatan yang dilarang oleh syara'. Seorang muslim wajib terikat kepada syariat Allah, wajib mengambil hukum dari wahyu Allah semata, dan menolak undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan hukum syariat Islam. Dengan itu,dapat kita fahami secara pasti bahwa satu-satunya yang berhak mengeluarkan undang-undang hanyalah Allah Zat Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.Ketahuilah bahawa setiap perbuatan merubah,mencipta dan membuat undang-undang dari selain Al-Kitab (Al-Quran Al-Karim) dan As Sunnah merupakan perbuatan menyekutukan Allah Ta'ala. Penetapan hukum yang tidak bersumber dari wahyu Allah adalah dilarang, maka sekiranya meredhai perbuatan seperti itu juga dilarang oleh syara'. Kaedah syara' menyatakan: "Wasilah (perantaraan) yang pasti membawa/menjerumus kepada perbuatan haram adalah juga haram."
Jadi,penetapan hukum yang tidak bersumberkan wahyu, yakni selain Al-Qur'an dan As Sunnah, adalah haram.Sebab,dalam Islam, kedaulatan adalah milik syara' bukan milik rakyat sebagaimana yang terdapat dalam sistem demokrasi sekular Barat. Maka, disitu terdapat perbezaan yang sangat mendasar antara sistem politik Islam yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan syariat Islam.Berbeza pula dengan sistem politik lain, yakni sistem demokrasi berparlimen(sistem sekularisme/kapitalisme), yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat.
Kaum muslimin menerapkan syariat Islam pada sistem politik Islam dalam kedudukannya sebagai hukum syara, dan sumbernya adalah wahyu dari Allah SWT. Halal dan haram, baik dan buruk, haq dan batil, serta terpuji dan tercela dalam sistem Islam berasal dari Allah semata. Sebaliknya kalau kita perhatikan dalam sistem demokrasi, semua itu berasal dari manusia. Realiti menunjukkan bahawa sesungguhnya manusia manapun, muslim ataukah kafir, tidak mampu membezakan hakikat kebaikan dan keburukan dalam berbagai urusan tadi, betapa hebat kemampuan dan pengalamannya sekalipun. Sebab, akalnya terbatas dan kurang, serta dipengaruhi oleh keinginan dan hawa nafsunya.
Allah SWT telah menjelaskan hal tersebut dalam firmannya kepada kaum Muslimin: Telah diwajibkan kepada kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui . (TMQ. al-Baqarah[2]: 216).
Pemilihan penguasa dan wakil rakyat untuk melaksanakan hukum sekuler tidaklah dibolehkan. Bahkan haram hukumnya kerana tidak berhukum menurut apa telah diwahyukan oleh Allah SWT. Kerana itulah, akad wakalah untuk melakukan aktiviti tersebut juga tidak dibolehkan. Sebab, ada rukun wakalah yang tidak sah menurut syariat Islam, yakni adanya perbuatan yang melanggar syariat berupa ijab qabul untuk menerapkan sistem pemerintahan sekuler. Allah SWT menegaskan hal ini: Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang kafir. (TMQ Al-Mâidah[5]: 44).
Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang zalim . (TMQ Al-Mâidah[5]: 45). Barangsiapa yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang fasik. (TMQ Al-Mâidah[5]: 47).
Adapun muhasabah terhadap pemerintah dan para penguasa diwajibkan secara syar'ie. Dalam syariat Islam ini disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar, yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, apatah lagi oleh para wakil rakyat. Oleh kerana itu, pencalonan dalam rangka untuk melaksanakan aktiviti muhasabah tersebut termasuk perkara yang dibolehkan. Walau bagaimanapun, pencalonan tersebut juga terikat dengan syarat-syarat syar'ie, bukan dibolehkan secara mutlak.
Syarat-syarat tersebut adalah:
Pertama: Tidak menjadi calon parti sekular dan tidak menggunakan cara yang haram (ghair masyru'ah) seperti penipuan, pemalsuan dan penyuapan, serta tidak bersekutu atau bersekongkol dengan orang-orang sekular.
Kedua: Harus menyuarakan secara terbuka sasaran atau targetnya untuk menegakkan sistem Islam, mengubah sistem sekuler menjadi sistem Islam, serta mengumumkan perjuangannya untuk melawan dominasi atau kuasa-kuasa asing dan membebaskan negerinya dari pengaruh asing.
Ketiga: Dalam melaksanakan aktiviti pilihanraya tersebut, dia harus menyampaikan idea atau fikrah-fikrah yang bersumber dari syariat Islam.

Sikap Kaum Muslimin Terhadap Pilihanraya Berdasarkan penjelasan di atas, maka sikap yang harus ditunjukkan oleh setiap muslim adalah:
1. Tidak memilih mana-mana calon yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.
2. Berjuang secara serius untuk penerapan syariat Islam dan mengubah sistem sekuler ini menjadi sistem Islam dengan menempuh thariqah dakwah Rasulullah saw melalui pergolakan pemikiran ( as-shiraul fikri) dan perjuangan politik (al-kifah as-siyasi).
Perjuangannya itu diwujudkan dengan mengangkat individu, kelompok, jamaah, dan parti politik yang betul-betul mahu berjuang demi menegakkan Sistem Daulah Khilafah di samping menerapkan syariat Islam secara Kaffah. Sebaliknya, kaum muslimin perlu menjauhi individu, kelompok, jamaah dan parti politik yang berjuang mempertahankan sistem sekular. Hal ini harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh.
Keempat: Secara sendiri-sendiri atau bersama melakukan kritik dan koreksi terhadap para penguasa atas setiap perilaku dan aktiviti mereka yang bertentangan dengan Islam.
Kelima: Tidak terpengaruh oleh propaganda seseorang atau kelompok tertentu yang menyatakan bahawa mengubah sistem sekular dan mewujudkan sistem Islam mustahil dilakukan.
Tidak berputus asa dalam apa jua keadaan, kerana umat Islam mampu melakukan perubahan bila berusaha keras dan bersungguh-sungguh serta ikhlas kerana Allah dalam berjuang. Sebab, Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)- Nya.
Allah SWT berfirman yang bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, nescaya Allah akan menolng kamu dan meneguhkan kedudukan kamu". (TMQ. Muhammad [47]: 7)
Termasuk merealisasikan penegaknya Khilafah Islamiyah bagi umat Islam untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam (isti'nafu al-hayah al- Islamiyah) melalui penerapan syariat Islam di dalam negeri dan mengembang risalah Islam ke seluruh dunia dibawah panji Islam, dan dengan kepemimpinan seorang Khalifah yang menyatukan umat Islam untuk kembali menjadi umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, serta memenangkan deenul Islam di atas semua agama di samping menjadikan Islam sebagai Ad-Deen dan juga Ideologi sekalipun orang-orang kafir benci.
Allah SWT berfirman: Dan di hari itu bergembiralah orang-orang beriman kerana pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang (sebagai) janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui . (TMQ. ar-Ruum [30]: 4-6).

0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR