ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

DAKWAH MENEGAKKAN KHILAFAH - KEARAH KEBANGKITAN YANG SEBENAR

DAKWAH MENEGAKKAN KHILAFAH - KEARAH KEBANGKITAN YANG SEBENAR


Bagaimanakah yang sepatutnya dilakukan oleh kaum muslimin bagi mengatasi segala permasalahan yang dihadapi umat dewasa ini untuk membebaskan mereka dari belenggu penjajahan, kezaliman, pembunuhan dan sebagainya? Hanya ada satu cara sahaja untuk keluar dari belenggu ini, yakni umat Islam perlu bangkit. Tapi bagaimanakah yang disebut sebagai kebangkitan?
Syeikh Taqiyyudin an-Nabhani menyebutkan dalam kitab Nizhamu al-Islam bahawa kebangkitan yang sebenar mestilah dimulai dengan perubahan pemikiran (taghyir al-afkar) secara mendasar (asasiyan) dan menyeluruh (syamilan) berkaitan pemikiran tentang kehidupan, alam semesta dan manusia, serta hubungan antara kehidupan dunia dengan sebelum dan sesudahnya. Pemikiran yang membentuk pemahaman (mafahim) akan mempengaruhi tingkah laku. Maka dengan itulah, akan terwujudnya tingkah laku yang Islami apabila terdapat pemahaman Islam pada diri seseorang muslim itu. Dengan demikian, kebangkitan umat Islam tersebut adalah dengan adanya pemahaman ajaran Islam secara menyeluruh di dalam diri umat dan pengaturan kehidupan masyarakat menurut ketentuan dan aturan Islam.


Untuk itu, kita perlu berdakwah. Dan dakwah di tengah kemunduran umat dewasa ini (akibat tidak adanya kehidupan Islam) menurut
Syeikh Abdul Qadim Zallum dalam Kitab Manhaj bahawa aktiviti dakwah perlulah berbentuk dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam ( da'wah li isti'nafil hayatil Islamiyyah). Yakni dakwah untuk mendorong umat Islam untuk mengembalikan penerapan seluruh hukum-hukum Islam baik menyangkut `aqidah, ibadah, makanan minuman, pakaian, akhlaq, uqubat/hukuman mahupun mu'amalah (sosial, budaya, pendidikan, politik dan ekonomi) dengan cara menegakkan kembali al-khilafah al-islamiyyah (`audatu al-muslimin ila al-`amal bi jami'I ahkami al-Islam min aqaidin, wa ibadatin wa math'umatin wa malbusatin wa akhlaqin wa 'uqubatin wa mu'amalatin bi thariqi iqomati al-khilafah).


Dakwah seperti ini, perlu dilakukan secara berjamaah (jama'iyyan) atau berkelompok. Kerana setinggi manapun ilmu dan kedudukan seseorang serta sebanyak manapun aktiviti yang mereka lakukan, tidak mungkin akan mencapai tujuan dakwah yang dimaksudkan, jika dakwah dilakukan secara bersendirian (fardiyyan). Dan jamaah atau kelompok yang dimaksudkan perlulah bersifat politik ( kutlah siyasiyyah ).
Tujuan dakwah yakni mengembalikan kehidupan Islam yang mana ia juga merupakan tujuan politik. Jamaah atau kelompok yang tidak melibatkan dakwahnya di lapangan politik, bermakna ia tidak menuju ke arah tujuan dakwah yang dimaksudkan iaitu mengembalikan kehidupan Islam.


Dari segi individu, dakwah kepada umat bertujuan untuk membentuk seorang muslim yang berkeperibadian Islam (syakhsiyyah Islamiyyah) baik dari segi `aqliyah mahupun nafsiyahnya. Yakni seorang yang berfikir dan bertindak menurut ketentuan Islam. Ia tidak berfikir kecuali bersesuaian dengan ajaran Islam, dan ia juga tidak bertindak kecuali bersesuaian dengan syariat Islam. Sehubungan itu, perlu menanamkan pemahaman `aqidah yang benar dan kuat serta juga pemahaman syari'at Islam yang menyeluruh agar dengannya ia memahami apa tujuan kehidupan ini dan bagaimana cara menjalani kehidupan tersebut dengan baik menurut ketentuan Islam (Surah an-Nisaa' 65/al-Ahzab 33/al-Hasyr 7). Justeru itu, aktiviti dakwah juga diharapkan agar dapat menyedarkan umat bahawa masyarakat perlulah diatur dengan aturan Islam. Dengan demikian,maka terwujudlah masyarakat yang diidam-idamkan yakni masyarakat Islam yang senantiasa berpegang-teguh dengan syari'at Islam.

Selain itu juga,perlu tumbuh kesedaran umum (al-wa'yul Islami) di tengah-tengah masyarakat bahawa hanya di bawah naungan Khilafah Islamiyyah sajalah seluruh hukum dan aturan-aturan Islam dapat diterap dan dilaksanakan secara menyeluruh, sekaligus seluruh umat Islam dapat disatukan di bawah kepimpinan yang satu yakni khalifah. Dengan adanya penerapan Islam yang menyeluruh, maka segala permasalahan yang dihadapi umat akan dapat diselesaikan. Dengan itu, rahmat yang telah dijanjikan oleh Allah `azza wa jalla juga akan terwujud, tidak hanya kepada orang Islam, bahkan juga kepada orang yang bukan Islam, kerana Islam memberikan rahmat kepada sekalian alam.

Ketahuilah wahai umat Islam!

Dengan adanya Daulah Khilafah, maka nasib dan maruah umat Islam akan terbela, sekaligus keamanan terhadap jiwa, darah dan harta-benda mereka turut terjamin. Inilah Deenul Islam yang memberi rahmat kepada seluruh alam, baik muslim mahupun non-muslim yang hidup di bawah naungan Khilafah Islamiyyah.

Yakinlah, tanpa adanya Daulah Khilafah Islamiyyah, mustahil umat Islam dapat bersatu kembali. Realitinya telah kita lihat sekarang ini, di mana umat Islam di Palestin, Lebanon, Iraq, Afghanistan, Chechen, Kosovo dan Kashmir telah dizalimi, dibunuh serta dinodai maruah mereka, tetapi umat Islam yang lain hanya berdiam diri sahaja, tanpa membalas kekejaman kuffar tersebut dengan balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap umat Islam. Mereka hanya bersuara saja,tetapi tidak berani untuk membalas tindakan biadab orang-orang kafir ke atas saudara seagama mereka. Inilah kesannya, akibat daripada ketiadaan Daulah Khilafah. Dengan itu, marilah sama-sama kita bersatu hati dan tenaga demi untuk menegakkan kembali Daulah Khilafah yang telah lama runtuh akibat dari pakatan jahat yang dipelopori oleh Mustafa Kamal At-Tartruk laknatullahi `alaih bersama golongan kuffar. Rentetan keruntuhan tersebut, maka pelbagai musibah dan malapetaka telah menimpa umat sehingga ke hari ini. Sedar dan bangkitlah wahai umat Islam! Marilah sama-sama kita kembali kepada aturan Islam yang sebenar, di samping terus berdakwah untuk mengembalikan semula kehidupan Islam yang telah lama dikecapi oleh umat selama lebih kurang 14 abad melalui penegakkan semula Daulah Khilafah Islamiyyah. Dengan tertegaknya Khilafah, maka kesatuan umat dapat dicapai, sekaligus kemuliaan dan kekuatan Islam akan terpancar di muka bumi Allah `azza wa jalla ini. Dan terhapuslah segala fitnah, kezaliman dan pembunuhan di muka bumi ini. Hanya yang akan menyelimuti bumi ini tidak ada yang lain melainkan rahmat Allah `azza wa jalla. Seterusnya, Deenul Islam saja yang akan bertapak kukuh di muka bumi ini dan menghancurkan seluruh kepercayaan serta agama-agama lain.

"Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu Dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu Dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam Yang bersaudara. dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahNya." [TMQ. Ali-'Imran(3):103]

0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR