ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH ISLAM - PART 1


01.Khilafah


Khilafah adalah kepimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengembang dakwah ke segenap penjuru dunia. Kata lain bagi Khilafah adalah Imamah. Imamah dan khilafah mempunyai pengertian yang sama. Terdapat banyak hadits sahih yang menunjukkan bahawa dua kata itu memiliki konotasi yang sama bahkan tidak ada satu nas pun, baik dalam Al-Quran mahupun hadits yang menyebutkan kedua istilah itu dengan makna yang saling bertentangan antara satu sama lain. Kaum muslimin seharusnya tidak terikat dengan salah satu dari keduanya, samada istilah khilafah ataupun imamah, sebab yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah makna yang ditunjukkan oleh kedua istilah itu.


Menegakkan khilafah hukumnya adalah fardhu (wajib) bagi seluruh kaum muslimin. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahawa melaksanakan suatu kewajiban yang telah dibebankan oleh Allah kepada kaum muslimin adalah suatu keharusan yang menuntut pelaksanaan tanpa tawar-menawar lagi dan tidak pula ada kompromi. Demikianlah adanya kewajiban menegakkan khilafah. Melalaikannya beerti merupakan salah satu perbuatan maksiat terbesar dan Allah SWT akan mengazab para pelakunya dengan seksaan yang sangat pedih.


Dalil-dalil mengenai kewajiban menegakkan khilafah bagi seluruh kaum muslimin termaktub dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma’ Sahabat.


Dalam Al-Quran, Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW agar menegakkan hukum di antara kaum muslimin dengan hukum yang telah diturunkanNya dan perintah itu datang dalam bentuk yang qath’i(pasti). Allah SWT berfirman;


“Maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”

[Al-Maidah: 48]


“ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah engkau terhadap fitnah mereka yang hendak memalingkan engkau dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.”

[Al-Maidah: 49]

Firman Allah SWT yang ditujukan kepada RasulNya juga merupakan seruan untuk umatnya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa firman itu dikhususkan untuk baginda. Sementara pada ayat ini tidak ditemukan dalil yang mengkhususkannya kepada Nabi, sehingga menjadi seruan yang juga ditujukan kepada kaum muslimin untuk mewujudkan pemerintahan. Tiada pengertian lain dalam melantik khalifah (pemimpin) kecuali mewujudkan pemerintahan.


Allah SWT juga memerintahkan agar kaum muslimin mentaati Ulil Amri, iaitu penguasa. Perintah ini juga termasuk di antara yang menunjukkan kewajiban adanya penguasa atas kaum muslimin. Allah SWT berfirman:


“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulil amri dari kamu sekalian.” [An-Nisaa’: 59]


Sudah pasti Allah SWT tidak memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati seseorang yang tidak wujud sehingga menjadi jelas bahawa mewujudkan ulil amri adalah suatu yang wajib. Tatkala Allah SWT memberi perintah untuk mentaati ulil amri, beerti pula perintah untuk mewujudkannya. Adanya ulil amri menyebabkan terlaksananya kewajiban menegakkan hukum syara’, sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri menyebabkan tersia-sianya hukum syara’. Maka mewujudkan ulil amri itu adalah wajib, kerana sekiranya tidak diwujudkan akan terlanggarnya perkara yang haram, iaitu mensia-siakan hukum syara’.


Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nafi’ yang berkata: Umar ra telah berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:


“Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada Allah, nescaya ia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada bai’at, maka matinya adalah seperti mati jahilliah.”


Nabi SAW mewajibkan adanya bai’at pada pundak/bahu setiap muslim dan mensifati orang yang mati dalam keadaan tidak berbai’at seperti matinya orang-orang jahiliyah. Sedangkan bai’at hanya dapat diberikan kepada khalifah, bukan kepada yang lain. Rasulullah SAW telah mewajibkan atas setiap muslim, iaitu adanya seorang khalifah yang mempunyai hak bai’at dari setiap muslim. Maka keberadaan Khalifahlah yang akan memenuhi tuntutan hukum adanya baiat di pundak setiap muslim. Oleh kerana itu, hadits tersebut yang dicela oleh Rasulullah SAW adalah keadaan tidak adanya bai’at pada pundak setiap muslim hingga ia mati, bukan kerana tidak melaksanakan bai’at.


Imam Muslim telah meriwayatkan dari Al-A’raj dari Abi Hurairah dari Nabi SAW bersabda:


“Sesungguhnya Imam adalah laksana perisai, di mana orang-orang akan berperang dibelakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya)”


Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abi Hazim yang berkata: “Aku telah mengikuti majlis Abi Hurairah selama lima tahun, pernah aku mendengarnya menyampaikan hadits dari Rasulullah SAW yang bersabda:


“Dahulu Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak khalifah.’ Para sahabat bertanya: ‘Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?’ Baginda menjawab: ‘Penuhilah bai’at yang pertama dan pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya, kerana Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka”


Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW bersabda:


“Siapa saja yang membenci sesuatu dari amrinya hendaklah ia tetap bersabar sebab siapa saja yang keluar (memberontak) dari penguasa sejengkal saja kemudian mati dalam keadaan demikian, maka matinya adalah seperti mati jahiliah”


Hadits-hadits ini di antaranya merupakan pemberitahuan (ikhbar) dari Rasulullah SAW bahawa akan ada penguasa-penguasa yang memerintah kaum muslimin dan bahawa seorang khalifah adalah laksana perisai. Pernyataan Rasulullah SAW bahawa seorang imam itu laksana perisai menunjukkan pemberitahuan tentang adanya makna peranan/fungsi dari keberadaan seorang imam (pemimpin) dan ini merupakan suatu tuntutan. Setiap pemberitahuan yang berasal dari Allah SWT dan RasulNya, apabila mengandungi celaan (adz-dzamm) maka apa yang dimaksudkan adalah tuntutan untuk meninggalkan atau merupakan larangan; dan apabila mengandungi pujian (al-madhu) maka apa yang dimaksudkan adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan. Sekiranya pelaksanaan perbuatan yang dituntut itu menyebabkan tegaknya hukum syara’ atau jika ditinggalkan mengakibatkan terbengkalainya hukum syara’, maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu beerti bersifat tegas.Dalam hadits-hadits ini juga disebutkan bahawa yang memimpin dan mengatur kaum muslimin adalah para khalifah. Ini menunjukkan adanya tuntutan untuk mendirikan khilafah. Salah satu daripada hadits tersebut menjelaskan keharaman kaum muslimin keluar (memberontak) terhadap penguasa. Semua ini menegaskan bahawa perbuatan mendirikan pemerintahan bagi kaum muslimin adalah wajib. Selain itu, Rasulullah SAW juga memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati para khalifah dan memerangi orang-orang yang merebut kekuasaan mereka. Perintah Rasul ini beerti perintah untuk melantik seorang khalifah dan memelihara kekhalifahannya dengan cara memerangi orang-orang yang merebutnya. Imam Muslim meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda:


“Barangsiapa yang telah membai’at seorang Imam lalu ia memberikan huluran tangan dan buah hatinya, hendaknya ia mentaatinya jika mampu. Apabila ada orang lain hendak merebutnya, maka penggallah leher orang itu”


Maka perintah mentaati Imam beerti pula perintah mewujudkan sistem khalifahnya, sedangkan perintah memerangi orang yang merebutnya merupakan isyarat (qarinah) yang menegaskan secara pasti akan keharusan menyempurnakan adanya Imam yang tunggal.


Adapun dalil Ijma’ As-Sahabat menunjukkan bahawa para sahabat ridawanullahi ‘alaihim telah bersepakat mengenai keharusan melantik seorang pengganti Rasulullah SAW setelah baginda wafat. Mereka juga bersepakat melantik seorang khalifah selepas meninggalnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Uthman bin Affan.


Ijma’ Sahabat yang menekankan pentingnya perlantikan seorang khalifah, nampak jelas dalam kejadian bahawa mereka menundakan kewajiban mengebumikan jenazah Rasulullah SAW dan mendahulukan perlantikan seorang khalifah sebagai pengganti baginda. Sedangkan pengkebumikan mayat sesegera mungkin adalah suatu keharusan dan diharamkan atas orang-orang yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah melakukan kesibukan lain sebelum jenazah dikebumikan. Namun sebahagian dari para sahabat yang wajib menyiapkan permakaman jenazah Rasulullah SAW ternyata mendahulukan usaha-usaha untuk mengangkat khalifah. Sedangkan sebahagian sahabat lain yang tidak turut menyibukkan diri untuk melantik khalifah, turut menunda kewajiban mengkebumikan jenazah Nabi SAW sehinggalah dua malam, sedangkan mereka mampu mengingkari hal ini dan mengkebumikan jenazah Nabi secepat mungkin. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan mereka untuk segera melaksanakan kewajiban melantik khalifah berbanding mengkebumikan jenazah (Hatta jenazah Rasulullah SAW). Hal itu tak akan berlaku kecuali jika status hukum melantik seorang khalifah adalah lebih wajib (lebih utama) berbanding menguburkan jenazah.


Demikian pula bahawa seluruh sahabat selama hidup mereka telah bersepakat mengenai kewajiban melantik khalifah. Walaupun sering muncul perbezaan pendapat mengenai siapa yang tepat untuk dipilih dan dilantik menjadi khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih pendapat sedikit pun mengenai wajibnya melantik seorang khalifah, baik ketika wafatnya Rasulullah SAW mahupun ketika pergantian setiap khalifah yang empat. Oleh kerana itu ijma’ sahabat merupakan dalil yang tegas dan kuat mengenai kewajiban melantik khalifah.


Selain itu, menegakkan agama dan melaksanakan hukum syara’ pada seluruh aspek kehidupan dunia mahupun akhirat adalah kewajiban yang dibebankan atas seluruh kaum muslimin berdasarkan:


(1) Dalil yang qath’iyuts tsubut (pasti sumber pengambilannya) dan


(2) Dalil yang qath’iyud dalalah (pasti penunjukan maknanya).


Kewajiban tersebut tidak mungkin boleh dilaksanakan dengan sempurna kecuali dengan adanya seorang penguasa (dan Daulah Islam). Sedangkan kaedah syara’ menyatakan:


“Apabila suatu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali dengan sesuatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya adalah wajib”.


Ditinjau dari kaedah ini, melantik seorang khalifah adalah wajib hukumnya. Kesemua dalil-dalil ini menegaskan wajibnya mewujudkan pemerintahan dan kekuasaan bagi kaum muslimin dan juga menegaskan wajibnya melantik seorang khalifah untuk memegang tampuk pemerintahan dan kekuasaan. Kewajiban melantik khalifah tersebut adalah demi melaksanakan hukum-hukum syara’, bukan sekadar mewujudkan pemerintahan dan kekuasaan. Perhatikan sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui sanad ‘Auf bin Malik:


“Sebaik-baik pemimpin kalian ialah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pemimpin kalian ialah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian; kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian”. Ditanyakan pada Rasulullah: ‘Wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi saja mereka itu?’ Baginda menjawab, “Jangan, selama mereka masih menegakkan solat (hukum Islam) di tengah-tengah kamu sekalian”.


Hadits ini menegaskan akan adanya imam-imam yang baik dan imam-imam yang jahat, selain menegaskan keharaman memerangi mereka dengan senjata selama mereka masih menegakkan agama kerana ‘menegakkan solat’ merupakan kinayah (kiasan) untuk mendirikan agama dan sistem pemerintahan. Dengan demikian jelaslah bahawa kewajiban kaum muslimin untuk melantik seorang khalifah demi menegakkan hukum-hukum Islam dan mengembang dakwah merupakan suatu perkara yang tidak ada lagi syubhat (kesamaran) pada dalil-dalilnya. Di samping itu hal tersebut termasuk sesuatu yang diharuskan oleh suatu kewajiban yang difardhukan Allah SWT atas kaum muslimin, yakni terlaksananya hukum Islam dan terpeliharanya kesatuan kaum muslimin.


Apapun kewajiban melantik seorang khalifah termasuk dalam fardhu kifayah. Ertinya, apabila sebahagian kaum muslimin telah melaksanakannya sehingga kewajiban tadi terpenuhi, maka gugurlah tuntutan pelaksanaan kewajiban itu bagi yang lain. Namun apabila sebahagian dari mereka belum mampu melaksanakan kewajiban itu, walaupun mereka telah melaksanakan usaha-usaha yang bertujuan melantik seorang khalifah, maka status kewajiban tersebut adalah tetap dan tidak gugur atas kaum muslimin, selama mereka belum mempunyai khalifah.


Mengambil sikap berdiam diri terhadap kewajiban melantik seorang khalifah bagi kaum muslimin adalah suatu perbuatan maksiat yang paling besar kerana hal tersebut beerti berdiam diri terhadap salah satu kewajiban yang amat penting dalam Islam, bahkan kewujudan Islam dalam kancah kehidupan bertumpu padanya. Oleh kerana itu, seluruh kaum muslimin akan berdosa besar apabila berdiam diri terhadap kewajiban melantik seorang khalifah. Apabila telah ternyata seluruh kaum muslimin bersepakat untuk tidak melantik khalifah, maka dosa itu akan ditanggung oleh setiap muslim di seluruh penjuru bumi. Namun apabila sebahagian kaum muslimin melakukan kewajiban itu sedangkan sebahagian yang lain tidak melaksanakannya, maka dosa itu akan gugur bagi mereka yang telah berusaha melantik khalifah sekalipun kewajiban itu tetap dibebankan atas mereka sehingga berhasil melantik seorang khalifah, sebab menyibukkan diri untuk melaksanakan suatu kewajiban akan menggugurkan dosa atas ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban tersebut dan penundaannya dari waktu yang telah ditetapkan. Ini disebabkan dia telah terlibat melaksanakan fardhu dan juga kerana adanya suatu keadaan yang memaksanya sehingga gagal melaksanakan fardhu itu dengan sempurna.Bagi mereka yang memang tidak terlibat dalam usaha menegakkan khilafah, akan tetap menanggung dosa sejak tiga hari setelah tidak adanya khilafah. Dosa itu akan terus dipikulnya sehingga hari pelantikan khalifah yang baru sebab Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka suatu kewajiban tetapi mereka tidak mengerjakannya, bahkan tidak terlibat dalam usaha-usaha yang menyebabkan terlaksannya kewajiban tersebut. Oleh kerana itu, mereka layak menanggung dosa, layak menerima seksa Allah SWT dan kehinaan baik di dunia mahupun di akhirat. Kelayakan mereka menanggung dosa tersebut adalah suatu hal yang jelas dan pasti sebagaimana halnya seorang muslim yang layak menerima seksa kerana meninggalkan suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Apatah lagi kewajiban tersebut merupakan tumpuan perlaksanaan kewajiban-kewajiban lain, tumpuan kewujudan dan tegaknya Islam sehingga panji Allah SWT dapat berkibar di negeri-negeri Islam dan di seluruh penjuru dunia.


Adapun hadits-hadits yang menyebutkan Uziah atau mengasingkan diri dari masyarakat dan bahawa seorang muslim cukup membatasi diri hanya berpegang teguh pada perkara-perkara agama yang khusus mengenai diri sendiri; tidak dapat dijadikan dalil bolehnya berdiam diri dari kewajiban mengangkat seorang khalifah dan tidak pula menggugurkan dosanya. Bagi mereka yang meneliti hadits-hadits tersebut dengan saksama akan faham bahawa sebenarnya hadits-hadits itu berkait erat dengan persoalan berpegang teguh pada agama, bukan berkaitan dengan rukhsah (keringanan) bolehnya berdiam diri dengan kewajiban mengangkat khalifah bagi kaum muslimin. Sebagai contoh Imam Bukhari meriwayatkan dari Birs bin Ubaidillah al-Hadrami bahawa dia mendengar Abu Idris Al-Khaulani mendengar Hudzaifah bin Yaman berkata:


“Dahulu, biasanya orang-orang bertanya tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada baginda tentang keburukan kerana khuatir jangan-jangan menimpaku. Maka aku bertanya, “Wahai Rasulullah, kami dahulu berada di zaman jahiliah dan keburukan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan?” Baginda menjawab, “Ya”. Aku bertanya, “Apakah setelah keburukan itu nanti ada kebaikan?” Baginda menjawab, “Ya, tetapi di dalamnya ada asap”. Aku bertanya,”Apakah asap itu?”. Baginda menjawab. “Suatu kaum yang memberi petunjuk dengan selain petunjukku. Jika engkau menemui mereka ingkarilah.” Aku bertanya, “Apakah setelah kebaikan tersebut nanti ada keburukan?” Baginda menjawab, “Ya, iaitu munculnya da’i-da’i (pendakwah-pendakwah) yang mengajak ke pintu (neraka) Jahannam. Siapa saja yang menyambut ajakan mereka, nescaya akan mereka lemparkan ke dalam neraka itu”. Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami”. Baginda menjawab, “Mereka itu mempunyai kulit seperti kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita”. Aku bertanya, “Apakah yang kau perintahkan kepadaku, jika hal itu menimpaku?”. Baginda bersabda, “Ikatlah dirimu kepada jema’ah kaum muslimin dan imam mereka.” Aku bertanya, “Kalau tidak ada jama’ah dan tidak ada imam?” Baginda menjawab, “Tinggalkanlah semua puak-puak yang ada, walau sampai engkau menggigit akar pokok hingga engkau mati dalam keadaan demikian.”


Hadits ini secara jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memerintahkan seorang muslim agar menetapi jama’ah kaum muslimin dan imam mereka, serta meninggalkan da’i-da’i (pendakwah-pendakwah) yang mengajak ke pintu neraka jahannam. Kemudian seseorang bertanya apa yang harus dikerjakan dalam keadaan tidak ada jama’ah dan imam sehubungan dengan munculnya da’i-da’i yang mengajak ke pintu jahannam. Pada situasi dan keadaan demikian Rasulullah SAW memerintahkan orang itu agar menjauhi semua firqah (puak) yang ada dan bukan menjauhi kaum muslimin serta tidak pula memerintahkan berdiam diri dari kewajiban mengangkat seoprang imam (khalifah). Perintah baginda tegas: “jauhilah semua firqah yang ada” dan baginda sangat menekankan perintah ini, sehinggakan baginda menegaskan walaupun dalam rangka menjauhi firqah-firqah tersebut, engkau terpaksa menggigit akar pohon sampai mati.


Maksud hadits ini adalah pegang teguhlah agamamu dan jauhilah da’i-da’i (mereka yang menyampaikan seruan) yamg menyesatkan dan mengajak ke pintu (neraka) jahannam. Hadits ini tidak mengandungi sedikitpun alasan untuk meninggalkan kewajiban melantik seorang khalifah dan tidak pula mengandungi sedikit pun rukhsah (keringanan) pada pelaksanaannya. Perintah dalam hadits di atas terbatas pada perintah memegang teguh agama Islam dan menjauhi para da’i (penyeru) yang mengajak ke pintu (neraka) jahannam, sementara setiap muslim akan tetap menanggung dosa apabila tidak berupaya mengangkat khalifah. Dalam hal ini diperintahkan menjauhi semua firqah yang sesat demi menyelamatkan agamanya dari para da’i (penyeru) yang menyesatkan, walaupun harus menggigit akar pohon dan bukan diperintah agar menjauhi jama’ah kaum muslimin dan berdiam diri dari kewajiban menegakkan hukum-hukum agama dan kewajiban mengangkat seorang imim bagi kaum muslimin.


Contoh yang lain adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Said Al-Khudri radiyallu anhu yang berkata Rasullah SAW bersabda:


“Hampir-hampir terjadi sebaik-baik harta seorang muslim ialah kambing yang selalu dia ikuti di puncak gunung dan tempat-tempat jatuhnya hujan, demi menjaga agamanya dari banyak fitnah.”


Hadits ini tidak beerti boleh mengasingkan diri dari jama’ah kaum muslimin dan berdiam diri dari kewajiban menegakkan hukum-hukum agama dan melantik khalifah bagi kaum muslimin. Seluruh kandungan hadits ini adalah penjelasan tentang sebaik-baik harta seorang muslim di masa fitnah dan sebaik-baik tindakan yang dilakukan dalam melarikan diri dari fitnah bukan sebagai anjuran menjauhi dan ber uzlah (menggasing diri) dari kaum muslimin.


Berdasarkan semua penjelasan di atas, maka tiada lagi alasan bagi seorang muslim di permukaan bumi ini untuk berdiam diri dari kewajiban yang telah dibebankan Allah SWT kepada mereka untuk mendirikan Islam. Kewajiban tersebut tidak lain adalah melantik seorang khalifah bagi kaum muslimin tatkala di seluruh dunia tidak ada khalifah ketika tidak ada orang yang menegakkan undang-undang Allah SWT untuk memelihara segala sesuatu yang harus dijaga kehormatannya, ketika tidak ada orang yang menegakkan hukum-hukum agama dan menyatukan kaum muslimin di bawah bendera La Illaha Illalah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada dalam Islam sedikit pun keringanan untuk berdiam diri dari kewajiban ini hingga khilafah benar-benar berhasil ditegakkan.0 comments:

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR