ISLAM AGAMA SYUMUL

FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA; "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaithan, kerana sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian." [TMQ AL-BAQARAH(2):208]

MASA ITU EMAS

ISTILAM AL-HUKM (MERAIH KEKUASAAN)

ISTILAM AL-HUKM
(MERAIH KEKUASAAN)

{Dengan Cara Damai,Bukannya Kekerasan}

Meraih kekuasaan ertinya menerima kekuasaan atau pemerintahan [istilam al-hukm]. Dalam Islam, kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Hal ini dapat dilihat melalui baiat yang diberikan oleh para sahabat kepada Nabi saw dan dari rakyat kepada penguasa [Khalifah]. Kerana itu, penyerahan kekuasaan mestilah berasal dari rakyat.


Di sisi lain, hukum yang wajib diterapkan adalah hukum Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Kewajipan ini banyak dijelas dan ditegas dalam al-Quran. (Lihat: QS an-Nisa' [4]: 65; QS al-Maidah [5]:50).


Dengan demikian, ada dua kata kunci dalam penerimaan kekuasaan [istilam al-hukm].


Pertama : Penyerahan kekuasaan mesti dilakukan oleh rakyat sebagai pemiliknya. Pengambil-alihan kekuasaan dengan paksa bukanlah istilam al-hukm. Kekuasaan yang diberikan oleh negara kafir imperialis kepada seorang penguasa juga bukanlah istilam al-hukm.


Kedua : Kekuasaan yang diberikan tersebut merupakan kekuasaan untuk menerapkan hukum-hukum Allah Swt. Kekuasaan yang diserahkan dalam rangka menerapkan sistem sekularisme bukanlah istilam al-hukm yang dibenarkan Islam. Jadi, secara jelasnya istilam al-hukm merupakan penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada penguasa [Khalifah] untuk menerapkan hukum-hukum Islam atas mereka sedemikian rupa.
THARIQAH INQILABIYAH

"Revolusi Politik dan Sosial Secara Damai"


Dakwah ditujukan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan Jahiliah menuju cahaya Islam. Thariqah dakwah Rasulullah saw menunjukkan bahawa untuk menegakkan Islam secara kaffah,mesti ada kekuatan secara mutlak bagi melaksanakannya. Kekuatan itu adalah pemerintahan [ al-hukm ]. Kerana itu, salah satu tahapan dakwah Rasulullah saw adalah meraih/menerima kekuasaan [ istilam al-hukm ] .


Rasulullah saw berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Selama kurun waktu tersebut majoriti masyarakat Makkah tidak menghendaki tegaknya Islam. Malahan,di Makkah ketika itu,Islam belum lagi menjadi pandangan umum [ rakyu al-`aam ] dan kesedaran umum [ wa'yu al-`aam ],sebaliknya yang menjadi pandangan dan kesedaran umum adalah pandangan Jahiliyah.Bahkan, di antara hasil kesepakatan para pemuda dan tokoh Quraisy adalah membunuh Rasulullah saw.


Di sisi lain,Rasulullahi saw mengutus Mush'ab bin `Umair ke Madinah untuk mengajarkan Islam di sana. Berkat pertolongan Allah Swt., setahun setelah Mushab berdakwah di Madinah, 12 orang pemimpin dan tokoh Madinah masuk Islam dan melakukan Baiat Aqabah I. Penyebaran Islam di Madinah begitu cepat sekali. Mush'ab memberitahu kepada Nabi saw bahawa kaum Muslimin di Yatsrib [Madinah] semakin bertambah,kuat dan berkuasa.Mereka tidak menghadapi gangguan dari orang-orang kafir seperti halnya yang dialami kaum Muslimin di Makkah.Pandangan dan kesedaran umum [rakyu al-`aam & wa'yul al-`aam] tentang Islam pun terwujud. Pemikiran dan perasaan masyarakat Madinah bersedia untuk dibina dan diatur oleh Islam.Para tokoh dan pemilik kekuatan [Ahlul Quwwah ] di Madinah pun telah memberi dokongan,perlindungan serta pembelaan terhadap Islam dan kaum Muslimin serta juga kepada Rasulullah saw sendiri.


Tahun berikutnya iaitu pada musim haji banyak orang-orang Madinah yang datang ke Makkah.Di antaranya adalah 75 orang [ 73 laki-laki, 2 perempuan ] pemimpin dan para tokoh kabilah di Madinah yang telah menganut Islam . Mereka melakukan Baiat Aqabah II. Sebelum baiat tersebut dilangsungkan, Nabi Muhammad saw menyampaikan kepada para pemuka Madinah, "Saya meminta ikrar tuan-tuan untuk membela saya seperti membela isteri-isteri dan anak-anak tuan-tuan sendiri."


Mereka memahami bahawa baiat ini berbeza dengan Baiat Aqabah I. Salah seorang di antara tokoh itu, Al-Bara', lalu berkata, "Rasulullah, kami sudah berikrar. Kami adalah tukang perang dan ahli bertempur yang telah kami warisi dari nenek moyang kami." Hal ini mencerminkan bahawa baiat yang dikehendaki Nabi Muhammad saw adalah memerlukan kekuatan dan pembelaan menyeluruh.


Setelah semuanya selesai, mereka pun berbaiat kepada Nabi Muhammad saw, "Kami berbaiat kepada Rasulullah saw untuk mendengar dan taat dalam keadaan sulit mahupun mudah, lapang mahupun sempit, ataupun ketika musibah menimpa kami. Kami tidak akan merampas kekuasaan dari pemegangnya. Kami akan berkata benar di manapun kami berada. Kami juga tidak takut di jalan Allah terhadap celaan daripada orang-orang yang mencela."


Peristiwa ini mencerminkan adanya proses penerimaan oleh Rasulullah saw terhadap kekuasaan dari masyarakat Madinah yang diwakili oleh para tokoh mereka itu. Itulah yang dinamakan istilam al-hukm yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Sejak itu, Rasulullah saw merupakan pemegang kekuasaan secara rasmi yang diserahkan oleh kaum Muslimin. Kerana itu, Baiat Aqabah II dikenal sebagai Bai`at al-Hukm , iaitu baiat yang berhubung-kait dengan penyerahan kekuasaan dari masyarakat Yatsrib [ Madinah Al-Munawwarah ] kepada Rasulullah saw.Seterusnya, peristiwa ini ditelesuri dengan hijrah kaum Muslimin dari Makkah ke Yatsrib [ Madinah Al-Munawwarah ].Akhirnya,tertegaklah di sana Negara dan Pemerintahan Islam yang dipimpin dan diperintah oleh Nabi Muhammad saw.Maka setelah itu Yatsrib pun ditukar namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Dan sejak itu secara rasmilah baginda saw menjadi ketua Negara Islam yang berpusat di Madinah.


Istilam al-hukm lebih merupakan revolusi [ Inqilabiyah ] sosial dan politik secara damai. Disebut revolusi kerana terjadi perubahan secara cepat dan mendasar. Sejak terjadinya istilam al-hukm dan pendirian negara Islam di Madinah,lalu telah terjadi berbagai perubahan mendasar. Sebelumnya, orang yang membuat hukum dan peraturan adalah manusia, kini berubah iaitu pembuat hukum adalah Al-Khaliq. Hukum-hukum yang berasal dari {fikiran manusia Arab} pun diganti dengan hukum Allah Swt. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya ayat-ayat madaniyah tentang berbagai persoalan masyarakat di Madinah.


Peradaban baru pun muncul. Budaya masyarakat Arab yang menghalalkan minuman keras, membunuh bayi perempuan hidup-hidup, menampakkan aurat, pergaulan bebas, pengurangan sukatan dan timbangan dalam perdagangan/jual-beli dan penzinaan,semuanya berubah menjadi haram setelah ' istilam al-hukm'. Mulai dari peribadatan hingga tatacara berperang berubah menjadi islami. Istilam al-hukm mengubah peribadatan kepada manusia menjadi peribadatan hanya kepada Allah Swt. Dalam medan peperangan contohnya,{perang ketika itu (sebelum kedatangan Islam) membolehkan segala cara, maka Islam datang dan mengubahnya}, di antaranya ialah tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan, dan orang tua,tidak boleh merosakkan kebun, tidak boleh menebang pohon yang tengah berbuah.


Hubungan antara kabilah yang sebelumnya dilandasi semangat sukuisme berubah menjadi hubungan yang didasarkan pada akidah Islam.Secara ringkasnya, pemahaman [ mafahim ], tolok ukur [ maqayis ], dan keyakinan [ qana`at ] yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat berubah menjadi penerapan mafahim, maqayis, dan qana`at Islam. Perubahan dalam bidang sosial dan politik pun terjadi. Peradaban Jahiliah diganti dengan peradaban Islam. Dengan demikian, tahapan dakwah istilam al-hukm zaman Nabi saw menunjukkan bahawa istilam al-hukm lebih merupakan revolusi sosial dan politik secara damai, tanpa kekerasan. Itulah revolusi yang dicontohkan Nabi saw, yang mesti ditempuh oleh kaum Muslimin dalam mengubah masyarakat.


Revolusi Nabi saw tersebut telah menghilangkan kekaburan dan tanggapan sebahagian orang yang mengatakan bahawa meraih kekuasaan mesti melalui kekerasan. Kalau dilihat zaman sekarang ini, berbagai cara pengambil-alihan kekuasaan di dunia,terjadi dengan kekerasan,samada kekuatannya dari dalam mahupun dari luar negeri. Contohnya,yang berlaku di Afganistan atau Iraq yang mana penguasanya dihancurkan secara ketenteraan oleh Amerika. Akan tetapi, istilam al-hukm yang dicontohkan oleh Nabi saw merupakan istilam al-hukm yang beradab, bukan ` istilam al-hukm ala Kapitalisme.


Dengan demikian, istilam al-hukm dalam Islam yang dianjurkan oleh Nabi saw, bukanlah pengambil-alihan kekuasaan dengan pertumpahan berdarah ataupun kekerasan, bukan pula pengambil-alihan kekuasaan dengan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan yang ada dalam sistem sekarang,samada Sistem Demokrasi[ kapitalisme ] mahupun [Sistem Sosialisme/komunisme] . Istilam al-hukm dalam Islam merupakan penerimaan kekuasaan dari umat secara damai dan sukarela untuk menerapkan hukum Allah swt atas mereka.


TAHAPAN DAKWAH MENUJU “ISTILAM AL-HUKM”


Pada zaman sekarang ini,dunia tengah dikuasai oleh ideologi Kapitalisme, yang didasarkan pada akidah sekularisme. Sekularisme bererti memisahkan agama dari kehidupan masyarakat dan negara. Agama hanya diberikan peranan dalam aspek kerohanian manusia semata. Maka,hukum dan aturan hidup dibuat oleh manusia. Akibatnya, setiap orang bebas mengambil apa yang dipercayainya baik, benar, atau maslahat bagi dirinya. Muncullah fahaman liberalisme,samada dari segi sosial, politik, ekonomi, mahupun budaya. Dalam konteks negara, ideologi ini menjadikan Negara tersebut sebagai negara korporasi ( corporate state ), yakni negara yang mengabdi pada kepentingan kapitalisme. Inilah dasar atau prinsip hukum Jahiliah yang dewasa ini mendominasi dunia.


Jadi, perubahan sosial yang mesti dilakukan adalah dengan mengganti tatacara kehidupan kapitalisme dengan tatacara kehidupan Islam. Untuk itu, kepemimpinan kapitalisme/sekularisme mesti diganti dengan kepemimpinan Islam. Dengan kata lain, perlu adanya istilam al-hukm.

Istilam al-hukm tidak boleh terjadi secara tiba-tiba, ia memerlukan proses. Nabi saw telah mencontohkan kepada kita berkenaan proses tersebut yang mesti menjurus pada prinsip: kekuasaan ada di tangan rakyat [ as-sulthan li al-ummah ]. Maknanya, istilam al-hukm [penerimaan kekuasaan] bagi penerapan Islam,akan terjadi jika ada dokongan daripada umat. Dokongan ini akan semakin kukuh dan kuat,jika pendangan dan kesadaran umum di tengah-tengah masyarakat adalah pandangan dan kesedaran serta kerinduan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan menurut Islam sehingga tertegaknya seluruh hukum dan atuan Allah swt yang dapat menyelesaikan segala permasalahan manusia. Jika dokongan dan pandangan serta kesedaran demikian terjadi,nescaya tidak akan ada pihak manapun yang dapat menggugatnya. Di sinilah pentingnya untuk terus-menerus berdakwah agar dapat memberi kesedaran kepada umat bahawa satu-satunya penyelesaian bagi krisis multidimensi hanyalah Islam.Sepertimana kaedah syara yang telah menyatakan: "Haisuma yakunu asy-syar'u takunu al-mashlahah" [Bilamana hukum syara' diterap dan dilaksanakan,pasti akan ada kemashlahatan].


Kesedaran politik rakyat seperti itu tidak mungkin terbentuk tanpa adanya organisasi atau parti politik yang berideologi yang senantiasa terus berdakwah memberikan kesedaran kepada umat dan memimpin agar terjadinya perubahan. Dengan adanya penjelasan konsep dan metod perubahan yang dijalankan organisasi atau parti politik ideologi tersebut, nescaya rakyat semakin mudah untuk memberikan dokongan atas dasar kesedaran.


Disamping itu juga, perlunya ada dokongan dari kalangan pemilik kekuatan [ ahlul quwwah ] yakni dari berbagai kalangan, termasuk ketenteraan. Kerana itu, dakwah untuk memberikan kesedaran politik Islam kepada ahlul quwwah juga amatlah penting.Jika dokongan umat terwujud, begitu juga halnya dengan pandangan dan kesedaran umum untuk tegaknya Islam terbentuk, organisasi/parti politik ideologi yang memimpin perubahan hidup di dalam masyarakat, serta didokong oleh para ahlul quwwah , maka penerimaan kekuasaan [ istilam al-hukm ] dari rakyat oleh orang-orang yang dipercayainya akan menerapkan Islam dan menggantikan sistem Sosialisme-Komunisme atau Demokrasi-Kapitalisme/Sekularisme,hanyalah tinggal menunggu waktu saja.


Teknik istilam al-hukm dapat beraneka ragam, bergantung pada situasi dan keadaan. Ketika majoriti masyarakat didokong oleh ahlul quwwah yang menghendaki penerapan Islam Kaffah dan menggantikan Sekularisme-Kapitalisme, istilam al-hukm dapat dilakukan dengan cara masyarakat menuntut penguasa untuk menerapkan Islam dan mengisytiharkan Kekhilafahan [Negara Khilafah Islamiyah].


Boleh terjadi beberapa kemungkinan, misalnya:


1. Penguasa telah sedar seraya menyerahkan kekuasaannya kepada pihak yang dikehendaki rakyat untuk menjadi Khalifah. Keadaan demikian 'mirip' dengan saat terjadi Baiat Aqabah II.


2. Penguasa sedar dan setuju menerapkan Islam. Rakyat pun setuju dengannya. Penguasa yang ada pun melakukan perubahan mendasar dan mengishtiharkan Kekhilafahan.


3. Penguasa tidak sedar akan Islam, bahkan menolak. Oleh kerana kekuasaan ada di tangan rakyat, maka hak penguasa hilang. Rakyat tidak mempercayainya lagi sebagai penguasa. Para tokoh dan ahlul quwwah membentuk ahlul halli wal `aqdhi untuk mengangkat seorang khalifah.

Jelaslah, istilam al-hukm merupakan langkah puncak bagi perjalanan dakwah. Keberhasilan tegaknya Islam secara kaffah bergantung pada keberhasilan dalam proses istilam al-hukm . Kerana itu, persiapan yang bersungguh-sungguh dan mantap amat penting dalam merealisasikan tahapan dakwah yang terakhir ini iaitu tahapan istilamu al-hukm.

Wallahu A`lam Bi Ash-Shawab

1 comments:

  1. insidewinme said...
     

    Hari ini kaum Muslimin berada dalam situasi di mana aturan-aturan kafir sedang diterapkan. Maka realitas tanah-tanah Muslim saat ini adalah sebagaimana Rasulullah Saw. di Makkah sebelum Negara Islam didirikan di Madinah. Oleh karena itu, dalam rangka bekerja untuk pendirian Negara Islam, kelompok ini perlu mengikuti contoh yang terbangun di dalam Sirah. Dalam memeriksa periode Mekkah, hingga pendirian Negara Islam di Madinah, kita melihat bahwa RasulAllah Saw. melalui beberapa tahap spesifik dan jelas dan mengerjakan beberapa aksi spesifik dalam tahap-tahap itu

Post a Comment 

MENGENAL HIZBUT TAHRIR